Larmsystem

Genom att hämta indikering från byggnadens larmsystem till byggnadsautomationssystemet vet anläggningen själv vilket driftläge som ska intas.

  • Larmet på = Samtliga ventilationsaggregat stoppas och belysning släcks, kallvattenavstängningar aktiveras för att undvika vattenskador orsakade på natten

  • Larmet av = Ventilationsaggregaten får starttillstånd och när närvaro registrerats startar ventilationen igång i respektive lokal, belysning tänds upp och kallvattenavstängningar slås från